СТАТТЯ / НАЗВА ТАРИФУ
СТАВКА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
Українська грн.
Тип картки
MasterCard Debit Noname
Visa Debit Noname
Visa Debit іменна
1. Плата за оформлення та/чи переоформлення неіменної картки
не тарифікується
2. Плата за оформлення та/чи переоформлення іменної картки за ініціативою Клієнта, оформлення додаткової картки до іменної
50 грн.
3. Плата за обслуговування іменної/неіменної картки
не тарифікується
4. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок
не тарифікується
5. Плата за безготівковий переказ/поповнення грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online):
5.1. переказ на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях (платіж по вільним реквізитам) та/або картку Українського Банку
не тарифікується
5.2.переказ на рахунки, відкриті в Банку (за номером рахунку, за номером телефону, між своїми рахунками)
не тарифікується
5.3. поповнення картки Банку з картки іншого Банку
не тарифікується
6.Плата за видачу готівкових грошових коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, інших банків в Україні, інших банків за кордоном
не тарифікується
7. Плата за безготівкову оплату Товарів
не тарифікується
8. Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку (річних) від 100,00 грн.
12%
9. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
9.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»
5 грн.
9.2. шляхом PUSH-повідомлень
не тарифікується
10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно
50 грн.
11. Комісія за здійснення конверсійних операцій
не тарифікується
12. Cтрахова премія щомісячна:
12.1. за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства»
12 грн.
12.2. за Програму страхування від нещасних випадків
1%
13. Пільговий період:
13.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового розрахунку Картою
13.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку Картою
до 60 днів
14. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:
14.1. протягом пільгового періоду
0,001%
14.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється
48%
15. Платіж за Основним боргом
0,5% від суми Основного боргу, який
наявний у клієнта на Розрахункову дату
16. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений
16.1. вперше
250 грн.
16.2. 2-й раз поспіль
350 грн
16.3. 3-й раз поспіль
350 грн
16.4. 4-й раз поспіль та кожний наступний раз поспіль
400 грн.